Vi kan erbjuda…

Kunskapskabarén har ett brett nätverk av forskare vid
Lunds universitet och teaterimprovisatörer.

Vi utarbetar föreställningar i dialog med dig som beställare.

Exempel på föreställningsteman

Den kreativa arbetsplatsen
En lustfylld gränsöverskridande show om din arbetsplats
Kreativitet lyfts ofta fram som en förutsättning för utveckling. Människor förväntas vara kreativa på sina arbetsplatser. Detta signalerar ett paradigmskifte i synen på utveckling. Från att i första hand ha diskuterats med utgångspunkt i ekonomiska termer och massproduktion knyts utveckling idag till kreativitet.
Men vad är egentligen kreativitet? På vilka sätt kan arbetsplatsen utvecklas till en kreativ miljö? Hur kan medarbetarnas kreativa potential frigöras?

Det ideala ledarskapet
Ledarskap är en nyckelfaktor som avgör huruvida ett företag når framgång eller ej i en allt hårdare konkurrenssituation. Samtidigt är det goda eller ideala ledarskapet en svårfångad materia. Det kommer ständigt nya böcker om ledarskap och det saknas inte självutnämnda experter på temat.
I denna workshop behandlas olika ledarskapsteorier, ledarskapsstilar och ledarskapsbilder på ett lättfattligt och underhållande sätt.

En workshop om livsval
Alla står vi någon gång vid ett vägskäl; vi ska välja utbildning, yrke, bostad eller partner; ligga kvar i sängen eller förverkliga en dröm. Varje val har också en baksida med konsekvenser som kan vara svåra att förutsäga. Att vara människa har, kort sagt, blivit synonymt med att fatta stora och små beslut.

Offentlig sektor – ett relationsdrama
Den offentliga sektorn har varit föremål för debatter och omvandlingar under lång tid. Ofta har det handlat om effektivisering, olika former för besparingsåtgärder eller arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöfrågan diskuteras inte sällan med utgångspunkt i att det handlar om en kvinnodominerad sektor och att detta skapar särskilda problem och möjligheter. Kvinnor anses till exempel vara mer relationsinriktade än män som påstås vara processinriktade. Men stämmer det? Präglas arbetsmiljön i den offentliga sektorn av ett ständigt pågående relationsdrama eller finns det ett utrymme för process?

Tillväxt och social hållbarhet
Är social hållbarhet motsatsen till tillväxt? Numera påpekar många att social hållbarhet är en förutsättning för tillväxt och att tillväxt samtidigt är en förutsättning för social hållbarhet. Mer sällan diskuteras på vilka sätt dessa båda dimensioner förhåller sig till varandra samt vad som egentligen avses med tillväxt respektive social hållbarhet.
I denna workshop behandlar forskare från Lunds universitet samt en grupp skådespelare, begreppen tillväxt och social hållbarhet samt deras inbördes relation på ett underhållande och samtidigt inspirerande vis.